Primátorka měta Brna

Dotazy primátorce

Brněnský džihád proti řidičům
(publikováno: 01.07.2022)

Dobrý den,

počet aut ve velkých, ale i menších městech, neustále stoupá. Nejsou to však jen auta místních obyvatel, ale také návštěvníků, studentů, firem a dalších subjektů. Ulice českých měst nejsou na takové množství vozidel postaveny a z tohoto důvodu hledají samosprávy nástroje, jak usnadnit lidem, kteří mají trvalý pobyt v obci, zaparkovat. Jde se především cestou budování záchytných parkovišť, parkovacích domů a také zavádění rezidentního parkovaní.

V oblastech, kde jsou zavedeny modré zóny, mají rezidenti a abonenti, neboli lidé se sídlem provozovny v dané lokalitě, větší šanci zaparkovat své vozidlo v blízkosti bydliště nebo sídla firmy. Peníze vybrané v rámci rezidentního parkování putují do Fondu mobility, ze kterého je následně financována výstavba dalších parkovacích kapacit nebo dětských dopravních hřišť. Za zmínku stojí připravovaná parkoviště na Kyjevské a Labské, úprava vnitrobloku na Bakalově nábřeží nebo projekt výstavby dětského dopravního hřiště v Černovicích.

Co se týče omezení rychlosti na provizorním mostě přes Svitavu, který je zde umístěn v rámci pokračující výstavby VMO Tomkovo náměstí-Rokytova, ta je nařízena z jediného důvodu. Tím je bezpečnost provozu. Musíme si uvědomit, že konstrukce této provizorní komunikace není stavěná na normální provoz. Proto, aby tento most zátěž projíždějících aut vydržel, je nutné dodržovat sníženou rychlost. K tomu je nutné dodržet hlukové limity, aby vyhovovaly hygienickým normám, a tlumit vibrace, aby nebyla ohrožena okolní zástavba. Další oblast, kterou ve své zprávě zmiňujete, je úsekového měření. To v tuto chvíli nikde v Brně zavedeno není. Většinou se instaluje ve městech v takových úsecích, které náleží státu, potažmo Ředitelství silnic a dálnic. Příkladem mohou být tunely rychlostních silnic. V jednom z nich, Husovickém, se mělo dle podnětu Policie ČR začít měřit už v minulém roce. Vedení města však usoudilo, že k tomu není vhodná doba ani podmínky. S měřením se tedy nezačalo a naše názory na tuto záležitost najdete v tiskové zprávě na webu města: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/rychly-prujezd-tunely-se-zatim-sankcionovat-nebude-data-z-usekoveho-mereni-slouzi-k-vyhodnoceni-cho/.

Váš poslední apel mířil na připravovaná opatření v přednádražním prostoru. V oblastech, kde je větší pohyb lidí, typicky jako v okolí brněnského hlavního nádraží, máme za cíl dopravu zklidnit. S upraveným dopravním uspořádáním se zde významně sníží dopravní zátěž a zvýší se bezpečnost jak chodců, tak řidičů.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Přímý vlak na letiště ve Vídni
(publikováno: 17.06.2022)

Dobrý den,

snahou pana radního Kratochvíla bylo zajistit přímé spojení Brna s vídeňským letištěm v co nejkratším čase. Nicméně se jedná o složitou záležitost, která musí být projednávána na mnoha úrovních – od regionální, státní po mezinárodní.

Co se týče linky zajišťované městem, na začátku června Rada města Brna schválila záměr, kterým dala souhlas s navazujícími kroky, které umožní přesunout projekt od jednacího stolu do reality. Záměr počítá s pilotním provozem v omezeném režimu. Od prosince 2022 zhruba do poloviny roku 2023 by zatím jezdil vlak méně často. Věříme, že by vybraný dopravce mohl jezdit i častěji, ovšem na komerční riziko, tedy bez finanční kompenzace ze strany města.

K tomuto dodám, že záležitost komunikujeme i se soukromými dopravci. Pro snadnější dostupnost letiště a pohodlnější cestování byla od poloviny června spuštěna přímá linka provozovaná jedním z nich.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný zbytek dne.

S pozdravem

Markéta Vaňková
extrémní hluk z výstaviště ve večerních hodinách
(publikováno: 17.06.2022)

Dobrý den,

novelou zákona o ochraně veřejného zdraví s účinností od roku 1. 12. 2015 není produkce hudby ve venkovním prostoru omezena hygienickými limity. Obecně však platí dodržování nočního klidu od 22 hodin do 6. V případě rušení nočního klidu může být pořadatel postihován za přestupek.

Ve městě Brně je však platná obecně závazná vyhláška o nočním klidu. V příloze této vyhlášky jsou uvedeny akce, které omezit noční klid smějí. Poslední účinné verze najdete zde: https://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=45127&typ=1; https://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=45410&typ=1. Ve druhém odkazu je uveden i Vámi zmiňovaný koncert, který měl povolenou produkci do 23 hodin. Dodám, že se tato vyhláška aktualizuje 2 až 3x za rok.

Váš podnět jsem předala i pořadateli koncertů na výstavišti, jímž je klub Fléda.

S pozdravem

Markéta Vaňková

Bezpečnost v Brně
(publikováno: 03.06.2022)

Vážená paní,

mnohokrát děkuji za Váš podnět. Vaše negativní zkušenosti z poslední doby mě mrzí. Mohu Vás ujistit, že bezpečnost ve městě je jednou z mých priorit. Hlídky městské policie proto kontrolují střed Brna velmi intenzivně. Jen cílených kontrol zde za poslední měsíc strážníci provedli téměř sedmnáct set. V ulicích se v průběhu celého dne vyskytují jak pěší hlídky, tak autohlídky. Zároveň dění ve městě monitorují pracovníci dohledového centra městské policie, kteří prostřednictvím kamer dokážou odhalit protiprávní jednání mnohdy už v počátku, a spoustě případů se tak ve spolupráci se strážníky daří zcela předejít.

Městská policie konkrétně na Malinovského náměstí zaznamenává každoročně s oteplením větší pohyb lidí a mimo jiné i skupinek, které znečišťují park, jsou hlučné nebo někdy i obtěžují kolemjdoucí. Tomu se strážníci snaží předcházet co nejčastější přítomností. Vaši zkušenost jsem předala vedení Městské policie Brno, každý takový poznatek je pro nás velmi cenný.

Pro strážníky a policisty je velmi důležité, aby se o takovém incidentu dozvěděli co nejdříve po činu, kdy je ještě šance pachatele dopadnout.

Přeji Vám vše dobré a ještě jednou děkuji za čas, který jste věnovala sepsání zpětné vazby.

S úctou

Markéta Vaňková

Expo v Dubaji
(publikováno: 10.05.2022)

Dobrý den,

osobně jsem se světové výstavy EXPO v Dubaji nezúčastnila. Reprezentaci Brna zajistili zástupci vedení města a magistrátu. V českém pavilonu společně se zástupci Jihomoravského kraje prezentovali společnou expozici Micro & Macro. Ta měla za cíl zvýšit povědomí o Brnu a celém regionu mezi návštěvníky této prestižní akce.

Brno bylo představeno jako město elektronové mikroskopie a vesmírných technologií, tedy jako místo technického výzkumu a vývoje. O účasti města Brna a Jihomoravského kraje na EXPU byl Českou televizí natočen dokument, který byl odvysílán 13. dubna 2022 pod názvem Česká prvenství.

Dle odhadu organizátorů navštívilo prostory českého pavilonu během 14 dnů trvání expozice Micro & Macro 300 000 návštěvníků, což považuji za velký úspěch.

S pozdravem

Markéta Vaňková
modré zony
(publikováno: 19.04.2022)

Vážený pane,

kolegové z Odboru dopravy technické parametry ulice Matzenauerovy prověřovali. Za současného stavu, kdy komunikace nesplňuje šířkové požadavky, zde bohužel nelze vyznačit legální parkovací stání. Na příští rok je naplánována rekonstrukce této komunikace. V rámci koordinace se do oprav zapojí vodaři, plynaři, silničáři a vyměněno bude i veřejné osvětlení. Teprve po skončení stavebních prací bude možné na Matzenauerově zavést legální parkovací místa a modré zóny.

Děkuji Vám za pochopení a trpělivost.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Ekologie
(publikováno: 11.04.2022)

Dobrý den,

péči o stromy ve veřejném prostoru provádí městská příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna nebo úřady městských částí, případně další správci (např. na státních pozemcích Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Snahou všech je dopřát stromům takovou péči, aby se jim v městském prostředí dařilo a prospívaly. Situace je však komplikována probíhající změnou klimatu, která se v naší oblasti projevuje velkými výkyvy v počasí, suchem nebo naopak extrémními lijáky, mírnějšími zimami apod. Na tento fakt reagují i stromy, které rostou v městském, a tedy pro ně velmi náročném prostředí. Pokud je strom nezdravý, neprospívá, je nutné ho asanovat, a to i z bezpečnostního hlediska. Za každý pokácený strom je však snaha vysadit jiný. Zde již odborníci reagují na aktuální podmínky a vybírají pro sadbu odolnější typy stromů. Také se mění technologie výsadby, kdy se kolem mladého stromku vytvářejí výsadbové jámy, aby měl prostor pro kořenový systém. V poslední době se provádějí například i injektáže půdy, což je provzdušnění půdního horizontu s aplikací hydrogelu. To je látka s krystalky, které dokážou absorbovat i stokrát více vody a udrží ji tak delší dobu v půdě.

Dalším významným faktorem, kvůli kterému jsou stromy káceny, jsou nutné stavební práce. Například při rekonstrukcích vodovodů a kanalizace jsou často inženýrské sítě v takové poloze, které znemožňují ponechání původních stromů na jejich místě. Přesto je snahou jich zachovat co nejvíce a kácení přichází na řadu jen v odůvodněných případech.

Ve svém příspěvku zmiňujete kácení u řeky Svratky. Ráda bych Vám osvětlila důvody, proč se tomu tak děje. Na Poříčí probíhá výstavba protipovodňových opatření, která mají za cíl ochránit centrum Brna před povodní. Vysoké nábřežní zdi, které jsou v této lokalitě, bohužel nestačí na zvládnutí stoleté vody. Proto chceme koryto rozšířit, zvýšit jeho kapacitu a ochránit tak přilehlou zástavbu. Přibudou také široké bermy – vyzvednuté části koryta určené k častějším rozlivům povodní. Oproti současnému stavu se nábřeží dostane blíže hladině a po většinu roku bude sloužit pro rekreaci a odpočinek. Stromy zde vyrostly na uměle vybudovaných zvýšených březích a kamenných stěnách. Ve chvíli, kdy budou stavbaři snižovat břehy, odvážet tuny zeminy a výrazně měnit profil řeky, nebylo by možné tyto stromy zachránit. Během přípravy celého projektu musel každý jeden strom projít odborník, arborista. V místech, kde je to možné, proto zůstává každý zdravý strom. Minulý rok byly během přípravy projektu už některé zdravé stromy přesazeny a město Brno průběžně jedná o úpravách projektu a ponechání stromů dalších. S projektem se však váže i následná obnova zeleně a výsadba stromů. Do konce roku 2023 bude ve městě Brně vysazeno celkem 1 772 nových stromů, přímo v místě stavby jich bude 603 a stanou se tak součástí nových nábřežních parků. Druhy nových stromů budou z naprosté většiny domácí. Vybrány jsou tak, aby co nejlépe odolávaly případným nepříznivým podmínkám městského prostředí, rychle se ujmuly a začaly co nejdříve kladně ovlivňovat své okolí.

Přeji Vám hezký zbytek dne,

Markéta Vaňková
Úklid města
(publikováno: 11.04.2022)

Dobrý den,

na úvod své zprávy bych ráda podotkla, že úklid veřejných prostranství mají na starosti jednotlivé městské části. Ty také zajišťují na svém území blokové čištění, jehož hlavním cílem je snížení prašnosti. Čištění se od listopadu do března neprovádí, protože je potřebná technika za nízkých teplot neprovozuschopná. Ve zbytku roku se ale nečistí pouze dvakrát. V dopravně nejvytíženějších ulicích takzvaného základního komunikačního systému, kam patří i zmíněné ulice Merhautova, Jugoslávská (od Lesnické po Vranovskou) a Cejl, provádí před zimní přestávkou i po ní zvláštní čištění městská společnost Brněnské komunikace. Blokové čištění z úrovně městské části Brno-sever zde potom probíhá každý měsíc včetně letních prázdnin. Měsíční frekvenci má i blokové čištění ulic mimo základní komunikační systém, kde je ale stanovena prázdninová přestávka. S ohledem na nedostupnost parkovacích míst během čištění přitom nejsou ojedinělé požadavky, aby se jeho frekvence snížila. Například v Praze se čistí pouze dvakrát do roka, což je ovšem cesta, kterou městská část Brno-sever jít nechce.

Co se týče dalšího nepořádku na Vámi zmiňovaných ulicích, úklid zde zajišťuje městská část každý všední den, byť to třeba nemusí být po určité době patrné.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Přemístění rudoarmějce z Moravského náměstí
(publikováno: 21.03.2022)

Vážený pane,

pomník Rudé armády od Vincence Makovského, Bohuslava Fuchse a Antonína Kuriala je nemovitou kulturní památkou. Nelze s ní tedy manipulovat pouze na základě rozhodnutí městské rady.
Nejdříve by změna umístění musela být schválena pravděpodobně Komisí pro kulturu, poté Radou města Brna a Zastupitelstvem města Brna. Následně by město Brno podávalo žádost o přemístění na Ministerstvo kultury ČR.

K tomuto dodávám, že odborníci často hodnotí pomník z hlediska architektonického uspořádání jako zdařilý. Socha vojáka neodkazuje k válečnému násilí, ale je inspirována ústřední figurou obrazu francouzského malíře Eugèna Delacroixe „Svoboda vede lid na barikády“, v jehož středu žena představuje alegorii Svobody. Makovského socha má levou ruku vztyčenou nad hlavou s gestem ukončení násilí, zatímco pravá ruka sklání prapor. Významný brněnský historik umění prof. Jan Sedlák, držitel Ceny města Brna z roku 1996, označil sochu jako špičkové dílo.

V tuto chvíli především řešíme na úrovni města, kraje a státu závažnou uprchlickou krizi. Aktuálně se tedy věnujeme pomoci lidem, kteří utekli před ruskou agresí. Zároveň se snažíme poskytovat konkrétní a adresnou humanitární pomoc přímo lidem na Ukrajině. Pokud bude v budoucnu významný zájem veřejnosti, tedy obyvatel města, nebo například zastupitelů, mohou se případně zahájit výše zmíněné kroky k případnému přesunu. V tuto chvíli to však není reálné.

Přeji Vám jen to nejlepší.

Markéta Vaňková
Brněnské investice
(publikováno: 03.03.2022)

Dobrý den,

každá investiční akce s sebou přináší různá úskalí při jejich plánování, majetkoprávních vypořádáních nebo povolovacích procesech. Naší snahou je, aby každá z nich byla co nejkvalitněji připravena na samotnou realizaci. Někdy se však vyskytnou potíže, které nelze předvídat nebo jejich řešení vyžaduje delší časový horizont. Ráda bych Vám nastínila, v jakém stavu jsou Vámi zmiňované projekty.

Rekonstrukce parku na Moravském náměstí je připravována z úrovně městské části Brno-střed ve spolupráci s městem. Nejdříve byl v lokalitě proveden geodeticko-archeologický průzkum, při kterém odborníci odhalili sklepní prostory Německého domu z 19. století. Statik prostory označil za nebezpečné, a proto se projekt upravil tak, aby byly klenby tohoto podzemí zajištěny a v budoucnu podzemí využito například pro prohlídky. Výběr zhotovitele samotných stavebních prací se také z procesních důvodů prodloužil, přesto se však vše podařilo zdárně dokončit a rekonstrukce byla slavnostně zahájena v úterý 1. března 2022.

Co se týče dalších dvou významných projektů, na jejich přípravě intenzivně pracujeme. U Janáčkova kulturního centra jsme před dokončením majetkoprávního vypořádání v místě budoucí stavby. Předpokládáme, že bude v nejbližších týdnech vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotné práce by mohly začít na podzim tohoto roku.

U projektu multifunkční haly pokročil projekt do další fáze. Na výstavišti v místě, kde nová hala vznikne, byly dokončeny nutné demoliční a přípravné práce. Zároveň již byl vypsán tendr na zhotovitele. Aktuální termín pro podání nabídek je ve 2. polovině března. V běhu je také koncesní řízení. Věřím, že se stavbaři pustí do realizace už letos.

Děkuji za pochopení a přeji hezký zbytek dne.

Markéta Vaňková