Primátorka měta Brna

Dotazy primátorce

Správa hřbitovů města Brna - Ústřední hřbitov
(publikováno: 04.03.2024)

Dobrý den,

ráda bych Vám poděkovala za vlídná slova, která jsou mířena na vedení města Brna. Naší snahou je přispět k tomu, aby se nám všem v Brně žilo dobře, zajistit kvalitní rozvoj města a pomáhat lidem v těžkých situacích. I přes vysokou míru inflace jsme ponechali základní sazby některých veřejných služeb na úrovni let minulých, jak jsem zmiňovala ve svém sloupku v Brněnském metropolitanu.

Služby pro město zajišťují jím zřízené příspěvkové organizace. Jednou z nich je i Správa hřbitovů města Brna, jejíž hlavní činností je správa a údržba 11 brněnských hřbitovů a nemovitostí, které se v nich nacházejí. Dále také chod kanceláře, která má na starosti více než 100 tisíc hrobových míst a smluv. Správa hřbitovů vede jejich evidenci, pečuje o čestné hroby a zeleň v areálech hřbitovů. K tomu byla tato organizace formálně zřízena.

Nad rámec svých povinností poskytuje Správa hřbitovů z vlastní iniciativy doplňkové služby, díky nimž může získat finance do svého rozpočtu. V této oblasti se musí chovat jako každý jiný podnikatelský subjekt a odvádí z ceny 21 % na DPH. V rámci hospodárnosti tedy nelze tyto služby nabízet tak, aniž by negenerovaly alespoň určitý zisk. Vzhledem ke zvedání cen, které se odehrálo v posledních letech a především měsících, musela Správa hřbitovů přistoupit k navýšení, aby se jí poskytované služby vyplatily. Za každým úkonem je zaměstnanec, který má nárok na mzdu, ošacení, nářadí nebo používá vozidlo. To vše se do ceny také promítá. I přes zvýšení se však ceny pohybují v nižší hladině než u soukromých subjektů, které zahradnické služby na hřbitovech poskytují. Pro ilustraci může posloužit ceník společnosti Andělské služby (https://andelskesluzby.cz/).

Ceny za doplňkové zahradnické služby sestavovali kolegové na základě podrobných kalkulací, které jsou v případě zájmu k dispozici v kanceláři příspěvkové organizace. Je samozřejmě na každém nájemci hrobového místa, zda si tyto služby objedná.

I přes výše popsané vysvětlení rozumím Vašemu rozladění. Ze zvýšení nákladů nemá nikdo z nás radost, bohužel se v této oblasti nelze tomuto kroku ubránit.

Přeji Vám vše dobré
nádraží
(publikováno: 04.03.2024)

Dobrý den,

situace, kterou jste zažil v podchodu hlavního nádraží, mě velice mrzí. Osud této důležité spojnice mezi autobusovým a vlakovým nádražím nám není lhostejný a snažíme se o nápravu. Bohužel byly možnosti města na úpravu podchodu dlouhou dobu zablokovány množstvím soudních sporů. Ty se týkaly samotného určení vlastnictví podchodu a následně také nezákonného provozování stánků v jeho útrobách. Postupně se nám daří majetkoprávní záležitosti řešit, což nám umožňuje naplánovat potřebnou rekonstrukci prostoru.

To, že je podchod v nevyhovujícím stavu, je neoddiskutovatelným faktem. Z tohoto důvodu jsme Kanceláři architekta města Brna zadali projekt na jeho opravu a kultivaci. V přípravné fázi byly odstraněny stánky v první části tubusu, kterou čekají stavební práce jako první. V současné době se aktualizuje nutná projektová dokumentace. V rámci této etapy, která zahrnuje část podchodu od OD Tesco po vstupy na nástupiště hlavního nádraží, přibude nový výtah spojující podchod s odjezdovým podchodem na hlavním nádraží. Začátek prací odhadujeme na příští rok.

Ve druhé etapě, která je navázána na rekonstrukci ulice Benešova, je plánováno vybudování výtahu z podchodu před budovu Nádražní 4.

Momentálně je zajištěna bezbariérovost nádraží hlavním vstupem z ulice Nádražní.

Několik let jsou městské projekty projednávány Poradním sborem pro bezbariérové Brno s cílem, aby byly co nejlépe přístupné všem. Již existující bariéry se snažíme odstraňovat – například při rekonstrukcích nebo opravách.

Ráda bych Vám poděkovala za Vaši starost a ochotu pomoci lidem v nesnázích.
Svratka - náplavka
(publikováno: 15.02.2024)

Dobrý den,
probíhající výstavba protipovodňových opatření na řece Svratce v oblasti Poříčí není jednoduchým projektem z mnoha důvodů. Jedná se o komplexní proměnu nábřeží Svratky ve více než tříkilometrovém úseku řeky. Cílem je především ochrana obyvatel před případnou velkou vodou a umožnění dalšího rozvoje města. Absence protipovodňových opatření totiž omezuje možnost výstavby v záplavovém území. Řece se postupně navrací její přírodní ráz, kamenné zdi budou nahrazeny pozvolným přístupem k řece, proběhne zde výsadba zeleně, pro návštěvníky tu vznikne i nová promenáda.
Vzhledem k tomu, že je stavba situovaná téměř v centru města, je k tomu přidružena i oprava velkého množství částí kanalizace, vodovodů a dalších inženýrských sítí. Některé z nich bohužel nebyly v podkladech pro projektovou dokumentaci zaznamenány přesně. S těmito nepředvídatelnými okolnostmi jsme se vypořádali a nyní jednáme se sdružením zhotovitelů o prodloužení termínu na dokončení akce včetně vybudování náplavky, a to o několik měsíců.
Stavbaři momentálně pracují na několika místech, vyrovnávají se s proměnami počasí a podmínek, jejich snahou je ale dodržovat harmonogram, pokud to jde.
Co se týče ceny, ta je nyní stanovena dle dodatku ke smlouvě se zhotovitelem na 1,31 miliardy korun bez DPH. Na projekt jsme získali významnou dotaci 762 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Značnou část ceny tvoří vybudování kmenové stoky kanalizace a další nutné síťové infrastruktury. To navyšuje cenu, prodlužuje a komplikuje realizaci, a navíc tyto práce nejsou zcela viditelné na povrchu.
Veškeré případné navýšení ceny je, stejně jako u jiných projektů, projednáváno s vedením města. Smluvní podmínky a závazky jsou předem dané a navýšení ceny pro město musí být z jasně daných důvodů. Pokud by došlo k porušení podmínek, jdou navýšené náklady na vrub zhotovitele.
Stavba tohoto komplexního projektu probíhá v městské zástavbě a přináší s sebou omezení, toho jsme si vědomi. Rádi bychom se Vám tímto omluvili za komplikace a současně poprosili o trpělivost a pochopení.
Sportovní hala
(publikováno: 07.11.2023)

Dobrý den,

v přípravách projektu výstavby Janáčkova kulturního centra pokračujeme kontinuálně. V současné době hledáme zhotovitele stavby, kdy je toto zadávací řízení je realizováno dvoukolově. Lhůta pro podání žádostí o účast v prvním kole skončila 11. října 2023, zájem stavět mají čtyři společnosti. Nyní se budou posuzovat jejich kvalifikační předpoklady a následně budou ti, kteří je splní, vyzváni k podání finálních cenových nabídek. Druhé kolo řízení by mělo být uzavřeno na přelomu roku, práce by pak měly začít na jaře 2024. Samotná výstavba by měla trvat 36 měsíců.

S pozdravem

Markéta Vaňková
oprava budovy v památkové rezervaci
(publikováno: 05.09.2023)

Dobrý den,
s kolegy jsem zkoušela situaci prověřit a zjistili jsme následující. Městská část Brno-střed má ve správě dům Dvořákova 8, ten má však uliční fasádu opravenou a jejím autorem není pan Dušan Jurkovič. Nejspíš jste myslel dům na adrese Dvořákova 10, jehož autorem naopak D. Jurkovič je:
Dvořákova 10/646, obytný dům s obchody - Profil stavby, areálu (brna.cz). Tento dům není v majetku města, ale soukromé osoby. Z tohoto důvodu Vám bohužel nemohu více pomoci.

Přeji Vám pěkný zbytek dne.

Markéta Vaňková
parčík Žerotínovo nám.
(publikováno: 31.08.2023)

Dobrý den,

obrátila jsem se s Vaším podnětem na kolegy z Odboru sociální péče, strážníky a zástupce městské části, kteří mají tento parčík na starosti. Sociální kurátoři ve spolupráci se strážníky na Žerotínově náměstí situaci monitorují a provádějí tu depistáže. Lidem bez domova, kteří se tu zdržují, nabízejí komplexní pomoc a podporu. Ta spočívá v potravinové pomoci, zajištění hygieny, ošacení, vyřízení dokladů, ubytování či zprostředkování práce. Cílem je začlenit tyto osoby do běžného života. V provozu jsou také denní centra, noclehárny a azylové domy, v zimním období se zvyšuje kapacita nočních krizových center. V těchto službách mohou klienti přenocovat, využít sprchu apod. Novinkou je tzv. mokré centrum na Vlhké, kam se mohou uchýlit lidé, kteří mají problém s alkoholem. Nicméně i přes výše zmíněné nemůžeme nikoho nutit, aby tuto pomoc přijal či ji využil.

Dříve měly obce možnost recidivisty či problémové občany vykázat ze svého území, nicméně toto opaření bylo v roce 2017 zrušeno. Pokud máte pocit, že dochází na místě k porušování zákona či městské vyhlášky, obraťte se prosím na Policii ČR nebo městské strážníky. Jejich zástupci na místě provedou šetření a případně se pokusí daným osobám domluvit či dále případ posunou do správního řízení. Více pravomocí ani oni, ani město nemají. Nově byla na Žerotínově náměstí z podnětu Městské policie Brno umístěna bezpečnostní kamera. Záběry z ní mohou sledovat strážníci v dohledovém centru, na operačním středisku městské policie i přímo na místní služebně.

Nyní k samotnému parku. Květinový záhon, o kterém hovoříte, zde byl založen v letošním roce. Zahradníci z městské části změnili skladbu rostlin za suchomilné, a to z důvodu velmi slunečného prostředí, které zde panuje. Vysazené květiny a rostliny se budou postupně rozrůstat, poprosíme o trpělivost.

Ještě jednou Vám děkuji za odeslanou zprávu. Naším zájmem je otázku bezdomovectví řešit komplexně s přihlédnutím na nové trendy v sociální práci. I nadále budeme klienty oslovovat na místech, kde se zdržují, a nabízet jim pomoc. S tím se pojí i množství projektů, které mají za cíl lidi bez domova vrátit do běžného života. Vždy je to však o snaze i druhé strany.

S přáním hezkého dne

Markéta Vaňková
parkovaní v centru
(publikováno: 12.04.2023)

Muzeum hraček
(publikováno: 10.03.2023)

Vážená paní,

výstava hraček byla v Měnínské bráně od roku 2010 do roku 2020. Důležitým faktem je, že se jednalo o soukromou výstavu, nikoliv o exponáty Muzea města Brna. To v budoucnu plánuje využít Měnínskou bránu jako moderní muzejní expozici o historii brněnského opevnění, jelikož brána je poslední dochovanou částí hradeb. Expozice by měla představovat vývoj, výstavbu i následné bourání hradeb. Díky tomu se město začalo rychleji rozvíjet. Nová výstava by také měla nastínit významné události spojené s obranou města.

Ráda bych se ale vrátila k Vašemu dotazu. V depozitářích Muzea města Brna se také nachází sbírka hraček. I když je menšího rozsahu než sbírka Milady Kollárové, muzeum by ji chtělo do budoucna zařadit do plánované výstavy na téma každodennosti běžného života našich předků, kde by jistě i hračky měly být zastoupeny. Zároveň muzeum jedná s paní Kollárovou, že by převzalo část její kolekce a zpřístupnilo ji v rámci své expozice.

Věřím, že nové využití Měnínské brány bude neméně zajímavé jako v minulých letech.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Nový územní plán
(publikováno: 14.02.2023)

Dobrý den,

přijetí nového územního plánu pro nás bylo a stále je prioritou. V minulém volebním období byl návrh nového územního plánu vypracován a následně projednán jak s veřejností, tak i s představiteli všech městských částí. V čase před samotným schvalováním tohoto zásadního dokumentu však vyvstaly záležitosti, které z mého pohledu byly problematické a znemožňovaly jeho přijetí v navržené podobě. Z tohoto důvodu jsme prostřednictvím pořizovatele, Odboru územního plánování a rozvoje MMB, vrátili zpracovateli – Kanceláři architekta města Brna – nový územní plán a zadali mu jej dopracovat, a to šesti konkrétními pokyny.

V prvé řadě je nutné upřesnit a doplnit definici regulace zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích. Také je potřeba v územním plánu srozumitelněji rozčlenit plochy pro bydlení. Mělo by být jasné, které plochy jsou určeny pro individuální bydlení, tedy v rodinných domech, a které pro hromadné bydlení v bytových domech. Dalším pokynem bylo doplnění posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách. Čtvrtým pokynem bylo vyřešení komplikované situace s pozemky, které Brno bezúplatně získalo převodem od Státního pozemkového ústavu. Podmínkou převodu totiž je, aby se po dobu deseti let účel těchto ploch nezměnil. To však v některých případech nebylo dodrženo a hrozilo, že by město muselo tyto pozemky vrátit. Dále bylo zpracovateli uloženo prověřit opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební. Posledním pokynem je opětovně důkladně posoudit připomínky městských částí.

Zpracovatel nového územního plánu společně s pořizovatelem dělají vše proto, aby byl nový územní plán co nejdříve upraven, projednán a předložen Zastupitelstvu města Brna ke schválení. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát do dvou let.

Samozřejmě vnímáme obtíže, které odložení schválení nového územního plánu přináší, proto jsme na podzim letošního roku umožnili provedení méně zásadních změn stávajícího územního plánu, aby mohl rozvoj města probíhat kontinuálně. Převážná část požadavků uplatněná občany města Brna a právnickými osobami směřovala k propsání řešení navrhovaných v novém územním plánu do toho stávajícího. Typicky jde o vymezení ploch pro bydlení či navýšení stávající prostorové regulace, změny stávajících monofunkčních výrobních a průmyslových ploch na smíšené využití nebo o navýšení zastavěné plochy objektů pro individuální rekreaci.

Samospráva se pak ve zkráceném režimu pořizování zaměřila na změny celoměstského významu v jednotlivých rozvojových lokalitách, jako jsou například Červený a Žlutý kopec, lokality Kaménky, Sadová nebo budoucí chytrá čtvrť Špitálka. Tyto změny respektují moderní trendy územního plánování na vytváření města s více centrálními oblastmi, ve kterém se mísí jednotlivé funkce udržitelným způsobem. Takové město je typické krátkými vzdálenostmi, díky nimž nemusejí jeho obyvatelé dlouze cestovat za různými službami, úřady či volnočasovými aktivitami. Celkově se dá říci, že bylo kladně zohledněno 66 % podání.

Naší snahou je schválit nový územní plán v takové podobě, která bude Brnu přinášet co nejvíce pozitiv. O to se v následujícím období zasadím společně s kolegy z vedení města, magistrátu a Kanceláře architekta města Brna.

Děkuji Vám za podnět,

s pozdravem

Markéta Vaňková

Dotaz - telefonni budky
(publikováno: 09.01.2023)

Dobrý den,

městská část Brno-střed má v plánu nevyužívané budky v průběhu roku 2023 zrenovovat a vybudovat v nich veřejné knihovničky. Pokud by se tato varianta neosvědčila, bylo by na řadě jejich odstranění.

Přeji Vám hezký zbytek dne.

S pozdravem

Markéta Vaňková