Primátorka měta Brna

Dotazy primátorce

čistota na hl. nádraží a blízkém okolí
(publikováno: 24.04.2024)

Vážená paní,

podchod pod hlavním nádražím spravuje městská společnost Brněnské komunikace. Obrátila jsem se na ni s Vaším podnětem a níže předávám informace, které jsem obdržela.

V podchodu zaměstnanci Brněnských komunikací uklízí denně od 6:30 do 19:00. Kamenné obklady stěn schodišť jsou navíc mimořádně čištěny dle platné smlouvy minimálně 4x ročně s tím, že případné lokální znečištění je odstraněno v rámci běžné denní údržby. Touto důležitou spojnicí mezi centrem města a autobusovým nádražím proudí denně davy lidí. Ne všichni se chovají ohleduplně vůči svému okolí a prostor znečišťují. I přes to se snažíme úklidem udržet podchod čistý, nicméně to nelze plnit na 100 %.

Ráda bych k tématu dodala, že vedení města připravuje rekonstrukci tohoto místa. V přípravné fázi byly odstraněny stánky v první části tubusu, kterou čekají stavební práce jako první. Očekáváme, že by to mohlo být v průběhu příštího roku. V další části podchodu, která se nachází pod nástupišti MHD, postupně řešíme majetkoprávní spory a snažíme se zde demontovat zbývající nevzhledné stánky. Naším cílem je, aby toto místo bylo reprezentativní, kultivované a přístupné všem.

S přáním pěkného dne

Markéta Vaňková
TOPOL ČERNÝ
(publikováno: 24.04.2024)

Vážený pane,

dle informací od správce parku, jímž je městská část Brno-střed, proběhla celková revitalizace tohoto parku v roce 2019. Vámi zmiňované stromořadí se nechává tzv. dožít, a to z důvodu nemožnosti dosadby nových jedinců. Důvodem je trasování kapacitní kanalizace přímo pod zmiňovaným stromořadím. To znamená, že je zde definováno tzv. ochranné pásmo, v němž nejde výsadbu stromů realizovat. Navíc jsou topoly dřeviny krátkověké a ovzduší v Brně jim nesvědčí. Často rychle prosychají a neprospívají.

Nicméně v rámci revitalizace parku Dvorského bylo nově vysazeno 46 stromů (např. duby, javory, okrasné třešně, jasany), dále bylo vysazeno velké množství keřů (např. růže), popínavých rostlin (břečťan, přísavník) či trvalek.

Správci parků, stromořadí a další zeleně se snaží reagovat na měnící se klima výběrem odolnějších druhů stromů. Při plánování revitalizací na to je brán ohled a pokud nejde sázet stromy v určitém místě, tak hledáme náhradní.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Parkování u zimního stadionu
(publikováno: 24.04.2024)

Vážená paní doktorko,

rezidentní parkování v Brně stojí na principu modrých zón, jak se zmiňujete ve své zprávě. Parkovací oprávnění pro rezidenta platí pro určitou oblast, ale také pro oblasti sousední. Jedná se o princip tzv. květinky. S pořízením oprávnění však ruku v ruce nejde zajištění konkrétního parkovacího místa.

Ke kontrole slouží monitorovací auto, které snímá značky zaparkovaných aut s naší databází. Ve vámi zmiňované lokalitě nedochází k nepřiměřenému porušování pravidel, drtivá většina řidičů zde má vyřízeno parkovací oprávnění. Zásadní pro tuto lokalitu bude konečné vyřešení majetkoprávních vztahů. Několik let se město Brno soudí s panem Procházkou, který si neprávem nárokuje pozemky v okolí bývalého fotbalového stadionu. Dosavadní soudní rozhodnutí v této věci jsou na straně města. Nejednoduchá situace, a to i v souvislosti s možnostmi případného parkování, by se zde mohla v blízké budoucnosti vyřešit.

K výše uvedenému se nadále snažíme o navýšení parkovacích míst tam, kde dochází k velké kumulaci lidí. Nové parkovací plochy byly zřízeny u sídliště ve Starém Lískovci, zanedlouho by mělo dojít k otevření nového parkovacího domu na Šumavské, který pojme více než 400 automobilů. V přípravě jsou i další projekty, například výstavba parkovacího domu v univerzitním kampusu v Bohunicích.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Parkování u polikliniky Viniční
(publikováno: 24.04.2024)

Dobrý den,

situace je přesně taková, jak píšete ve svém příspěvku. Poliklinika Viniční a i přilehlé parkoviště jsou v soukromém vlastnictví. To, jak s nemovitostmi majitel nakládá, je na jeho vlastním rozhodnutí. Magistrát do tohoto základního práva zasahovat nemůže.

Město Brno provozuje skrze svou příspěvkovou organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno několik poliklinik. Najdete je na Halasově náměstí, Zahradníkově nebo Žerotínově náměstí. U prvního jmenovaného zařízení je k dispozici parkoviště, které je regulované v pracovní dny v čase od 7 do 16 hodin. Návštěvníci polikliniky zde mají první hodinu parkování zdarma, každých dalších 30 minut je za 5 Kč. V okolí ostatních zdravotnických zařízení je parkování možné na tzv. modrých zónách nebo na placeném parkovišti na Veveří.

S přáním všeho dobrého

Markéta Vaňková
Správa hřbitovů města Brna - Ústřední hřbitov
(publikováno: 04.03.2024)

Dobrý den,

ráda bych Vám poděkovala za vlídná slova, která jsou mířena na vedení města Brna. Naší snahou je přispět k tomu, aby se nám všem v Brně žilo dobře, zajistit kvalitní rozvoj města a pomáhat lidem v těžkých situacích. I přes vysokou míru inflace jsme ponechali základní sazby některých veřejných služeb na úrovni let minulých, jak jsem zmiňovala ve svém sloupku v Brněnském metropolitanu.

Služby pro město zajišťují jím zřízené příspěvkové organizace. Jednou z nich je i Správa hřbitovů města Brna, jejíž hlavní činností je správa a údržba 11 brněnských hřbitovů a nemovitostí, které se v nich nacházejí. Dále také chod kanceláře, která má na starosti více než 100 tisíc hrobových míst a smluv. Správa hřbitovů vede jejich evidenci, pečuje o čestné hroby a zeleň v areálech hřbitovů. K tomu byla tato organizace formálně zřízena.

Nad rámec svých povinností poskytuje Správa hřbitovů z vlastní iniciativy doplňkové služby, díky nimž může získat finance do svého rozpočtu. V této oblasti se musí chovat jako každý jiný podnikatelský subjekt a odvádí z ceny 21 % na DPH. V rámci hospodárnosti tedy nelze tyto služby nabízet tak, aniž by negenerovaly alespoň určitý zisk. Vzhledem ke zvedání cen, které se odehrálo v posledních letech a především měsících, musela Správa hřbitovů přistoupit k navýšení, aby se jí poskytované služby vyplatily. Za každým úkonem je zaměstnanec, který má nárok na mzdu, ošacení, nářadí nebo používá vozidlo. To vše se do ceny také promítá. I přes zvýšení se však ceny pohybují v nižší hladině než u soukromých subjektů, které zahradnické služby na hřbitovech poskytují. Pro ilustraci může posloužit ceník společnosti Andělské služby (https://andelskesluzby.cz/).

Ceny za doplňkové zahradnické služby sestavovali kolegové na základě podrobných kalkulací, které jsou v případě zájmu k dispozici v kanceláři příspěvkové organizace. Je samozřejmě na každém nájemci hrobového místa, zda si tyto služby objedná.

I přes výše popsané vysvětlení rozumím Vašemu rozladění. Ze zvýšení nákladů nemá nikdo z nás radost, bohužel se v této oblasti nelze tomuto kroku ubránit.

Přeji Vám vše dobré
nádraží
(publikováno: 04.03.2024)

Dobrý den,

situace, kterou jste zažil v podchodu hlavního nádraží, mě velice mrzí. Osud této důležité spojnice mezi autobusovým a vlakovým nádražím nám není lhostejný a snažíme se o nápravu. Bohužel byly možnosti města na úpravu podchodu dlouhou dobu zablokovány množstvím soudních sporů. Ty se týkaly samotného určení vlastnictví podchodu a následně také nezákonného provozování stánků v jeho útrobách. Postupně se nám daří majetkoprávní záležitosti řešit, což nám umožňuje naplánovat potřebnou rekonstrukci prostoru.

To, že je podchod v nevyhovujícím stavu, je neoddiskutovatelným faktem. Z tohoto důvodu jsme Kanceláři architekta města Brna zadali projekt na jeho opravu a kultivaci. V přípravné fázi byly odstraněny stánky v první části tubusu, kterou čekají stavební práce jako první. V současné době se aktualizuje nutná projektová dokumentace. V rámci této etapy, která zahrnuje část podchodu od OD Tesco po vstupy na nástupiště hlavního nádraží, přibude nový výtah spojující podchod s odjezdovým podchodem na hlavním nádraží. Začátek prací odhadujeme na příští rok.

Ve druhé etapě, která je navázána na rekonstrukci ulice Benešova, je plánováno vybudování výtahu z podchodu před budovu Nádražní 4.

Momentálně je zajištěna bezbariérovost nádraží hlavním vstupem z ulice Nádražní.

Několik let jsou městské projekty projednávány Poradním sborem pro bezbariérové Brno s cílem, aby byly co nejlépe přístupné všem. Již existující bariéry se snažíme odstraňovat – například při rekonstrukcích nebo opravách.

Ráda bych Vám poděkovala za Vaši starost a ochotu pomoci lidem v nesnázích.
Svratka - náplavka
(publikováno: 15.02.2024)

Dobrý den,
probíhající výstavba protipovodňových opatření na řece Svratce v oblasti Poříčí není jednoduchým projektem z mnoha důvodů. Jedná se o komplexní proměnu nábřeží Svratky ve více než tříkilometrovém úseku řeky. Cílem je především ochrana obyvatel před případnou velkou vodou a umožnění dalšího rozvoje města. Absence protipovodňových opatření totiž omezuje možnost výstavby v záplavovém území. Řece se postupně navrací její přírodní ráz, kamenné zdi budou nahrazeny pozvolným přístupem k řece, proběhne zde výsadba zeleně, pro návštěvníky tu vznikne i nová promenáda.
Vzhledem k tomu, že je stavba situovaná téměř v centru města, je k tomu přidružena i oprava velkého množství částí kanalizace, vodovodů a dalších inženýrských sítí. Některé z nich bohužel nebyly v podkladech pro projektovou dokumentaci zaznamenány přesně. S těmito nepředvídatelnými okolnostmi jsme se vypořádali a nyní jednáme se sdružením zhotovitelů o prodloužení termínu na dokončení akce včetně vybudování náplavky, a to o několik měsíců.
Stavbaři momentálně pracují na několika místech, vyrovnávají se s proměnami počasí a podmínek, jejich snahou je ale dodržovat harmonogram, pokud to jde.
Co se týče ceny, ta je nyní stanovena dle dodatku ke smlouvě se zhotovitelem na 1,31 miliardy korun bez DPH. Na projekt jsme získali významnou dotaci 762 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Značnou část ceny tvoří vybudování kmenové stoky kanalizace a další nutné síťové infrastruktury. To navyšuje cenu, prodlužuje a komplikuje realizaci, a navíc tyto práce nejsou zcela viditelné na povrchu.
Veškeré případné navýšení ceny je, stejně jako u jiných projektů, projednáváno s vedením města. Smluvní podmínky a závazky jsou předem dané a navýšení ceny pro město musí být z jasně daných důvodů. Pokud by došlo k porušení podmínek, jdou navýšené náklady na vrub zhotovitele.
Stavba tohoto komplexního projektu probíhá v městské zástavbě a přináší s sebou omezení, toho jsme si vědomi. Rádi bychom se Vám tímto omluvili za komplikace a současně poprosili o trpělivost a pochopení.
Sportovní hala
(publikováno: 07.11.2023)

Dobrý den,

v přípravách projektu výstavby Janáčkova kulturního centra pokračujeme kontinuálně. V současné době hledáme zhotovitele stavby, kdy je toto zadávací řízení je realizováno dvoukolově. Lhůta pro podání žádostí o účast v prvním kole skončila 11. října 2023, zájem stavět mají čtyři společnosti. Nyní se budou posuzovat jejich kvalifikační předpoklady a následně budou ti, kteří je splní, vyzváni k podání finálních cenových nabídek. Druhé kolo řízení by mělo být uzavřeno na přelomu roku, práce by pak měly začít na jaře 2024. Samotná výstavba by měla trvat 36 měsíců.

S pozdravem

Markéta Vaňková
oprava budovy v památkové rezervaci
(publikováno: 05.09.2023)

Dobrý den,
s kolegy jsem zkoušela situaci prověřit a zjistili jsme následující. Městská část Brno-střed má ve správě dům Dvořákova 8, ten má však uliční fasádu opravenou a jejím autorem není pan Dušan Jurkovič. Nejspíš jste myslel dům na adrese Dvořákova 10, jehož autorem naopak D. Jurkovič je:
Dvořákova 10/646, obytný dům s obchody - Profil stavby, areálu (brna.cz). Tento dům není v majetku města, ale soukromé osoby. Z tohoto důvodu Vám bohužel nemohu více pomoci.

Přeji Vám pěkný zbytek dne.

Markéta Vaňková
parčík Žerotínovo nám.
(publikováno: 31.08.2023)

Dobrý den,

obrátila jsem se s Vaším podnětem na kolegy z Odboru sociální péče, strážníky a zástupce městské části, kteří mají tento parčík na starosti. Sociální kurátoři ve spolupráci se strážníky na Žerotínově náměstí situaci monitorují a provádějí tu depistáže. Lidem bez domova, kteří se tu zdržují, nabízejí komplexní pomoc a podporu. Ta spočívá v potravinové pomoci, zajištění hygieny, ošacení, vyřízení dokladů, ubytování či zprostředkování práce. Cílem je začlenit tyto osoby do běžného života. V provozu jsou také denní centra, noclehárny a azylové domy, v zimním období se zvyšuje kapacita nočních krizových center. V těchto službách mohou klienti přenocovat, využít sprchu apod. Novinkou je tzv. mokré centrum na Vlhké, kam se mohou uchýlit lidé, kteří mají problém s alkoholem. Nicméně i přes výše zmíněné nemůžeme nikoho nutit, aby tuto pomoc přijal či ji využil.

Dříve měly obce možnost recidivisty či problémové občany vykázat ze svého území, nicméně toto opaření bylo v roce 2017 zrušeno. Pokud máte pocit, že dochází na místě k porušování zákona či městské vyhlášky, obraťte se prosím na Policii ČR nebo městské strážníky. Jejich zástupci na místě provedou šetření a případně se pokusí daným osobám domluvit či dále případ posunou do správního řízení. Více pravomocí ani oni, ani město nemají. Nově byla na Žerotínově náměstí z podnětu Městské policie Brno umístěna bezpečnostní kamera. Záběry z ní mohou sledovat strážníci v dohledovém centru, na operačním středisku městské policie i přímo na místní služebně.

Nyní k samotnému parku. Květinový záhon, o kterém hovoříte, zde byl založen v letošním roce. Zahradníci z městské části změnili skladbu rostlin za suchomilné, a to z důvodu velmi slunečného prostředí, které zde panuje. Vysazené květiny a rostliny se budou postupně rozrůstat, poprosíme o trpělivost.

Ještě jednou Vám děkuji za odeslanou zprávu. Naším zájmem je otázku bezdomovectví řešit komplexně s přihlédnutím na nové trendy v sociální práci. I nadále budeme klienty oslovovat na místech, kde se zdržují, a nabízet jim pomoc. S tím se pojí i množství projektů, které mají za cíl lidi bez domova vrátit do běžného života. Vždy je to však o snaze i druhé strany.

S přáním hezkého dne

Markéta Vaňková