Primátorka měta Brna

Dotazy primátorce

parkovaní v centru
(publikováno: 12.04.2023)

Muzeum hraček
(publikováno: 10.03.2023)

Vážená paní,

výstava hraček byla v Měnínské bráně od roku 2010 do roku 2020. Důležitým faktem je, že se jednalo o soukromou výstavu, nikoliv o exponáty Muzea města Brna. To v budoucnu plánuje využít Měnínskou bránu jako moderní muzejní expozici o historii brněnského opevnění, jelikož brána je poslední dochovanou částí hradeb. Expozice by měla představovat vývoj, výstavbu i následné bourání hradeb. Díky tomu se město začalo rychleji rozvíjet. Nová výstava by také měla nastínit významné události spojené s obranou města.

Ráda bych se ale vrátila k Vašemu dotazu. V depozitářích Muzea města Brna se také nachází sbírka hraček. I když je menšího rozsahu než sbírka Milady Kollárové, muzeum by ji chtělo do budoucna zařadit do plánované výstavy na téma každodennosti běžného života našich předků, kde by jistě i hračky měly být zastoupeny. Zároveň muzeum jedná s paní Kollárovou, že by převzalo část její kolekce a zpřístupnilo ji v rámci své expozice.

Věřím, že nové využití Měnínské brány bude neméně zajímavé jako v minulých letech.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Nový územní plán
(publikováno: 14.02.2023)

Dobrý den,

přijetí nového územního plánu pro nás bylo a stále je prioritou. V minulém volebním období byl návrh nového územního plánu vypracován a následně projednán jak s veřejností, tak i s představiteli všech městských částí. V čase před samotným schvalováním tohoto zásadního dokumentu však vyvstaly záležitosti, které z mého pohledu byly problematické a znemožňovaly jeho přijetí v navržené podobě. Z tohoto důvodu jsme prostřednictvím pořizovatele, Odboru územního plánování a rozvoje MMB, vrátili zpracovateli – Kanceláři architekta města Brna – nový územní plán a zadali mu jej dopracovat, a to šesti konkrétními pokyny.

V prvé řadě je nutné upřesnit a doplnit definici regulace zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích. Také je potřeba v územním plánu srozumitelněji rozčlenit plochy pro bydlení. Mělo by být jasné, které plochy jsou určeny pro individuální bydlení, tedy v rodinných domech, a které pro hromadné bydlení v bytových domech. Dalším pokynem bylo doplnění posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách. Čtvrtým pokynem bylo vyřešení komplikované situace s pozemky, které Brno bezúplatně získalo převodem od Státního pozemkového ústavu. Podmínkou převodu totiž je, aby se po dobu deseti let účel těchto ploch nezměnil. To však v některých případech nebylo dodrženo a hrozilo, že by město muselo tyto pozemky vrátit. Dále bylo zpracovateli uloženo prověřit opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební. Posledním pokynem je opětovně důkladně posoudit připomínky městských částí.

Zpracovatel nového územního plánu společně s pořizovatelem dělají vše proto, aby byl nový územní plán co nejdříve upraven, projednán a předložen Zastupitelstvu města Brna ke schválení. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát do dvou let.

Samozřejmě vnímáme obtíže, které odložení schválení nového územního plánu přináší, proto jsme na podzim letošního roku umožnili provedení méně zásadních změn stávajícího územního plánu, aby mohl rozvoj města probíhat kontinuálně. Převážná část požadavků uplatněná občany města Brna a právnickými osobami směřovala k propsání řešení navrhovaných v novém územním plánu do toho stávajícího. Typicky jde o vymezení ploch pro bydlení či navýšení stávající prostorové regulace, změny stávajících monofunkčních výrobních a průmyslových ploch na smíšené využití nebo o navýšení zastavěné plochy objektů pro individuální rekreaci.

Samospráva se pak ve zkráceném režimu pořizování zaměřila na změny celoměstského významu v jednotlivých rozvojových lokalitách, jako jsou například Červený a Žlutý kopec, lokality Kaménky, Sadová nebo budoucí chytrá čtvrť Špitálka. Tyto změny respektují moderní trendy územního plánování na vytváření města s více centrálními oblastmi, ve kterém se mísí jednotlivé funkce udržitelným způsobem. Takové město je typické krátkými vzdálenostmi, díky nimž nemusejí jeho obyvatelé dlouze cestovat za různými službami, úřady či volnočasovými aktivitami. Celkově se dá říci, že bylo kladně zohledněno 66 % podání.

Naší snahou je schválit nový územní plán v takové podobě, která bude Brnu přinášet co nejvíce pozitiv. O to se v následujícím období zasadím společně s kolegy z vedení města, magistrátu a Kanceláře architekta města Brna.

Děkuji Vám za podnět,

s pozdravem

Markéta Vaňková

Dotaz - telefonni budky
(publikováno: 09.01.2023)

Dobrý den,

městská část Brno-střed má v plánu nevyužívané budky v průběhu roku 2023 zrenovovat a vybudovat v nich veřejné knihovničky. Pokud by se tato varianta neosvědčila, bylo by na řadě jejich odstranění.

Přeji Vám hezký zbytek dne.

S pozdravem

Markéta Vaňková

doprava
(publikováno: 09.01.2023)

Vážená paní,

Váš dotaz k provozu linky 40 jsem diskutovala s kolegy z Dopravního podniku města Brna. Pokusím se Vám popsat obšírněji, proč došlo s novým jízdním řádem k úpravě některých linek.

Změnu trasy linky 40 je třeba vnímat v širším kontextu, navazuje totiž na zprovoznění tramvajové tratě k nemocnici v Bohunicích. Díky tomu se razantně zlepšila dopravní obslužnost tohoto významného zdravotnického zařízení. Bylo tedy nasnadě, že zajištěním přímého tramvajového spojení došlo ke korekci autobusových linek, které dříve výlučně zajišťovaly spojení s uvedenou nemocnicí. Konkrétně došlo ke zrušení linky 61. Aby byla zajištěna obslužnost Spielberk Office Center, byla v úseku Křídlovická – Ústřední hřbitov přetrasována linka 40. Současně byla zřízena zastávka Bidláky i ve směru z centra, která je od zastávky Strážní vzdálena přibližně 250 metrů. Na základě dopravních průzkumů totiž zastávky Bidláky a Holandská využívalo více cestujících než zastávku Strážní.

Tato skutečnost je jistým kompromisem v dopravní obslužnosti, nicméně vzhledem k ekonomickým mantinelům současné doby skutečně nebylo jiné řešení než ponechat obsluhu zastávky Strážní regionálním autobusům a noční lince N96.

Ráda bych zmínila službu poskytovanou dopravním podnikem obyvatelům Brna starším 70 let a držitelům průkazu ZTP – tou je Seniorbus. Objednat lze na telefonním čísle 731 518 348 v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00.

Vězte, že se kolegové z dopravního podniku snaží v této nelehké době udělat maximum proto, aby byla veřejná doprava kvalitní a dostupná.

Děkuji Vám za pochopení a přeji v novém roce jen to nejlepší.

S pozdravem

Markéta Vaňková
chodníky pro chodce
(publikováno: 14.12.2022)

Dobrý den,

jsem si dobře vědoma toho, že hustota dopravy je v Brně vysoká. Proto považuji za nezbytně nutné, aby dohled nad dodržováním dopravních předpisů byl intenzivní, a to i kvůli bezpečnosti pěších. Nemálo motoristů bohužel stále staví vlastní prospěch nad ohleduplné chování. Takové jsou i zkušenosti hlídek městské policie, a proto si každodenně všímají také vámi zmíněných dopravních prohřešků a ukládají za to pokuty. Nemohou být samozřejmě v jednu chvíli na všech místech, kde se lidé něčeho takového dopouštějí.

Mohu vás ujistit, že rozhovory, které vedu s vedením městské policie, se pravidelně týkají i dopravní situace. Řečí čísel z loňského roku mohu například doložit, že strážníci uvedené nešvary skutečně potírají. V poslední době v Brně znatelně přibylo jízdních kol a koloběžek, a když nahlédnu do statistik za rok 2021, vidím, že hlídky městské policie rozhodně nejsou nečinné. Přistihly například při jízdě na chodníku bezmála čtyři stovky cyklistů nebo koloběžkářů, další dvě stovky případů se týkaly nerespektování zákazových značek ze strany cyklistů a přibližně sedm desítek zjištěných událostí zahrnovalo jízdu na neosvětleném kole, která může být velmi riziková nejen pro cyklisty, ale i pro další účastníky silničního provozu.

Co se další části Vašeho podnětu týče, u stavebních činností zasahujících do chodníku či vozovky se vždy posuzuje, zda je v jejich blízkosti možné zřídit průchod pro chodce. V případě, že je tato možnost bezpečná a v souladu s předpisy, je chodcům umožněno projít koridorem přímo stavbou. V opačném případě je vždy nalezena obchozí trasa, která je vyznačena dopravním značením. Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že je to pro mne důležité, aby měli chodci podmínky v okolí staveb co možná nejvíce komfortní.

Ráda bych apelovala na všechny účastníky provozu, aby byli pozorní a ohleduplní. Díky tomu můžeme předejít mnoha komplikacím.
Přeji Vám klidný zbytek adventních dní.

Markéta Vaňková

Problémy Brna
(publikováno: 10.08.2022)

Dobrý den,

pokusím se Vám postupně odpovědět na Vaše dotazy, které jste mi ve své zprávě položil, a vysvětlit důležitost Vámi zmiňovaných investic. Nejdříve však musím konstatovat, že se v minulých desetiletích městská infrastruktura nerozvíjela tempem, které bylo potřebné. Dluh vůči inženýrským sítím nebo komunikacím za ta léta narostl do takové míry, že je nutné se těmto záležitostem věnovat a řešit je. Fungující a moderní infrastruktura je totiž pro budoucí rozvoj města nezbytná.

Vaše první připomínka se týkala dopravy. To je téma opravdu komplikované, a to vzhledem ke stavu silniční sítě v Brně. Pro to, aby se doprava částečně odklonila z centra města, je potřeba mít vybudovaný Velký městský okruh. Po letech příprav se podařilo začít s výstavbou dalších dvou etap VMO, za což jsem velmi ráda. Stavby jsou to náročné, to je nepopiratelné, ale jejich význam je zásadní. Realizaci provází různá omezení pro řidiče, chodce či místní obyvatele. Ráda bych chtěla poděkovat za jejich trpělivost.

Dalším strategickým projektem je výstavba protipovodňových opatření. Je nesporné, že se počasí stává čím dál tím nepředvídatelnějším a jeho extrémní projevy sledujeme i v naší republice a okolních státech. Vysoké zdi držely Svratku ve stavu, který by na stoletou vodu nestačil, menší povodně toto řešení jen urychlují. Proto je naším cílem koryto rozšířit, tím zvýšit jeho kapacitu a ochránit tak přilehlou zástavbu při případných povodních. Přibudou také široké bermy – vyzvednuté části koryta určené k častějším rozlivům povodní. Zároveň se zjednoduší výstavba v záplavových oblastech. Tam, kde protipovodňová ochrana není, často úřady nechtějí nové stavby povolovat.

Oproti současnému stavu se nábřeží Svratky dostane blíže hladině a v období většiny roku bude sloužit pro rekreaci a odpočinek. Stávající stezky budou sneseny na nižší úroveň a pěším i cyklistům se otevře kratší cesta podjíždějící svratecké mosty. Vytvořeny budou i nové pěšiny spolu s hřišti, lavičkami a plochami pro odpočinek a sportovní vyžití. Věřím, že to Brňané ocení.

Další kapitolou jsou vjezdy do historického centra města. Za minulé vládnoucí koalice byl změněn systém vjezdů do centra tak, že jej řidiči začali zneužívat a náměstím Svobody bez účelu projíždět. Na to jsme reagovali opatřením, kterým jsme historické jádro města rozdělili na více podoblastí, do nichž je nutné mít povolení k vjezdu. Posledním krokem ke zklidnění dopravy je výrazné omezení vjezdu aut na náměstí Svobody, které platí od začátku letošního července. Dodržování nastaveného režimu, kdy mají automobily krom předem určených výjimek zákaz vjezdu od 10:30 do 6 hodiny ranní, hlídají i strážníci městské policie.

Zmiňujete také oslavy 200. výročí od narození G. J. Mendela. Město Brno se do příprav oslav zapojilo, podporuje také další organizace v jejich činnostech spojených s tímto výročím. Město zároveň dokončuje rozsáhlou rekonstrukci Mendlova náměstí, tedy místa na Starém Brně, kde proběhly Mendlovy klíčové výzkumy. Nejde to tak rychle, jak jsme předpokládali, kvůli vypuknutí války na Ukrajině jsme totiž museli řešit změnu dodavatele červené žuly, která má být položena v centrální částí náměstí. Ta symbolicky odkazuje na sousední klášterní zdi a baziliku Nanebevzetí Panny Marie a umožní vizuální sjednocení lokality. Zároveň bylo během prací objeveno několik inženýrských sítí, které nebyly zakresleny v plánech, což stavbařům výrazně ztížilo a prodloužilo práci. Samozřejmě vnímám, že by bylo opravené náměstí pro letní oslavy pro návštěvníky komfortnější, nicméně tuto komplikovanou stavbu je potřeba dokončit pečlivě a kvalitně. S pořadateli Mendel Festivalu jsme byli od počátku v kontaktu a veškeré záležitosti jsme s nimi projednávali. Hlavní část festivalu byla v areálu opatství a v prostoru před bazilikou, Mendelovo výročí jsme si tak připomněli v důstojném a jemu blízkém prostředí.

Při velkých dopravních a strukturálních stavbách vždy zvažujeme všechny možnosti a snažíme se minimalizovat dopad na řidiče, chodce a rezidenty. Proto se například odložila oprava Pisáreckých tunelů, aby zde a blízkém okolí nezkolabovala doprava. Rozumím tomu, že jsou omezení způsobená stavbami nepříjemná. Je však třeba myslet na budoucnost. Díky Velkému městskému okruhu se uleví centru města, díky protipovodňovým opatřením vzniknou nové parky, náplavka nebo cyklostezky, Mendlovo náměstí dostane příjemnější tvář.

Přeji Vám klidný zbytek dne.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Koupaliště - Starý Lískovec
(publikováno: 04.08.2022)

Vážená paní,

vlastníkem pozemků, na kterých se nachází Vámi zmiňované koupaliště, je město Brno (potažmo městská část Brno – Starý Lískovec). Pozemky ale užívá na základě nájemní smlouvy TJ Tatran Starý Lískovec (který je majitelem zdejších budov), a to do konce listopadu roku 2029. Je však nutno dodat, že Tatran koupaliště přenechal do konce října 2029 v podnájmu jinému subjektu.

V současné době probíhají mezi městem Brnem, městskou částí Starý Lískovec a TJ Tatran Starý Lískovec jednání o směně nemovitostí. Pokud by k tomu došlo, získá areál koupaliště i s budovami do své správy úřad městské části a následně by jej rekonstruoval.

Přeji Vám pěkný zbytek dne.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Doprava
(publikováno: 11.07.2022)

Dobrý den,

v období letních prázdnin obecně platí nižší poptávka po využívání MHD. Tomu se pravidelně přizpůsobují i jízdní řády městských a regionálních dopravních systémů.
Na páteřních linkách je v Brně zachován stejný nebo podobný interval jako o prázdninách v minulých letech, tedy 7–8 minut.

Tramvajová doprava však bude, a to hlavně o víkendech, ovlivněna plánovanými rekonstrukcemi tramvajových tratí, o čemž dopravní podnik média i veřejnost již informoval. Rekonstrukce a opravy tratí přinesou zajisté dočasné komplikace, nicméně dopravní obslužnost celého území města zůstane maximálně zachována. Konkrétněji se jedná o to, že o víkendech bude Pisárecká vozovna z důvodu stavebních prací odříznuta od dopravní sítě a veškerý provoz bude směřován do medlánecké vozovny. To ovlivní i možnosti a objem tramvajové dopravy, na kterou mnohdy navazuje i autobusová doprava.

Dopravní podnik města Brna plánuje práce na rekonstrukcích a opravách tratí na dobu, kdy MHD využívá méně cestujících. Situaci budeme samozřejmě s kolegy z dopravního podniku sledovat a analyzovat. Pokud by se ukázalo, že jsou na některých trasách nedostatky, budeme se tím zabývat.

Město i dopravní podnik dělají nadále vše pro to, aby měli cestující maximální komfort a současně aby zůstala brněnská městská hromadná doprava i v době extrémního růstu cen energií cenově dostupná. Je to stále naše priorita.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Nádraží
(publikováno: 11.07.2022)

Dobrý den,

bohužel Vám na Váš dotaz nedokáži odpovědět. Budova hlavního vlakového nádraží není v majetku města, ale národní železniční společnosti České dráhy. Od ní má budovu pronajatou společnost BRNO NEW STATION DEVELOPMENT, která rekonstrukci budovy provádí. Obraťte se prosím se svým dotazem na její zástupce. Informace jsou uvedeny zde: https://www.bnsd.cz/.

S pozdravem

Markéta Vaňková