Kompetence primátorky

Primátorka města Brna je zvolena Zastupitelstvem města Brna, je členem tohoto zastupitelstva a je mu odpovědná za výkon své funkce. Primátorka města Brna je vrcholným představitelem města, které zastupuje navenek, a stojí v čele Magistrátu města Brna.

Její kompetence jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, a to zejména v oblasti krizového řízení. Jsou též stanoveny ve Statutu města Brna, což je obecně závazná vyhláška statutárního města Brna.

Primátorce města Brna bylo Zastupitelstvem města Brna konaném dne 20. 11. 2018 svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, marketingu, cestovního ruchu a zahraničních vztahů, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilního nouzového a obranného plánování a veřejném pořádku.

Primátorka města Brna zejména:

 • zastupuje město navenek; má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech primátorských insignií a závěsného odznaku se státním znakem,
 • spolu s prvním náměstkem nebo jiným radním podepisuje právní předpisy města, opatření obecné povahy na vydání plánovací dokumentace, zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brna a ze schůzí Rady města Brna,
 • svolává a řídí schůze Rady města Brna a zasedání Zastupitelstva města Brna,
 • může pozastavit výkon usnesení Rady města Brna, má-li za to, že je nesprávné; věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Brna,
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu tajemníka Magistrátu města Brna a stanovuje mu plat podle zvláštních předpisů,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města a za zpracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti města za předcházející kalendářní rok,
 • zastupuje město jako účastníka řízení ve správních a územních řízeních za podmínek stanovených Statutem města Brna,
 • je oprávněna vyžadovat texty usnesení zastupitelstva a rady městské části,
 • řídí Městskou policii Brno,
 • požaduje po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • zřizuje zvláštní orgány města pro výkon přenesené působnosti podle zvláštních právních předpisů (např. povodňovou komisi apod.),
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu města, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal; pro koordinaci záchranných a likvidačních prací si může zřídit krizový štáb,
 • při své koordinaci záchranných a likvidačních prací je povinna předávat Ministerstvu vnitra zprávy o jejich průběhu prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému,
 • je oprávněna pro účely záchranných a likvidačních prací vyžadovat pomoc podle poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, přičemž tuto a další pomoc vyžaduje prostřednictvím příslušného operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje,
 • odpovídá za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací (v případě, že mu zásoby byly poskytnuty),
 • schvaluje vnější havarijní plány,
 • zajišťuje krizové řízení za podmínek stanovených v Příloze č. 7 Statutu města Brna,
 • může přijímat prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
 • projednává se statutárním orgánem příspěvkové organizace statutárního města Brna jmenování nebo odvolání vedoucího útvaru interního auditu příspěvkové organizace statutárního města Brna.