Primátorka měta Brna

Nový územní plán

Dobrý den, v minulém volebním období jste za svoji prioritu označila schválení nového územního plánu města Brna, což splněno nebylo a byly vydány pokyny k jeho dopracování, ačkoliv na přípravu nového územního plánu bylo již věnováno velké množství času a finančních prostředků. Jakým způsobem se zasadíte o to, aby tento váš dluh městu Brnu byl urychleně vyřešen a nový územní plán byl co nejdříve schválen Děkuji

Dobrý den,

přijetí nového územního plánu pro nás bylo a stále je prioritou. V minulém volebním období byl návrh nového územního plánu vypracován a následně projednán jak s veřejností, tak i s představiteli všech městských částí. V čase před samotným schvalováním tohoto zásadního dokumentu však vyvstaly záležitosti, které z mého pohledu byly problematické a znemožňovaly jeho přijetí v navržené podobě. Z tohoto důvodu jsme prostřednictvím pořizovatele, Odboru územního plánování a rozvoje MMB, vrátili zpracovateli – Kanceláři architekta města Brna – nový územní plán a zadali mu jej dopracovat, a to šesti konkrétními pokyny.

V prvé řadě je nutné upřesnit a doplnit definici regulace zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích. Také je potřeba v územním plánu srozumitelněji rozčlenit plochy pro bydlení. Mělo by být jasné, které plochy jsou určeny pro individuální bydlení, tedy v rodinných domech, a které pro hromadné bydlení v bytových domech. Dalším pokynem bylo doplnění posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách. Čtvrtým pokynem bylo vyřešení komplikované situace s pozemky, které Brno bezúplatně získalo převodem od Státního pozemkového ústavu. Podmínkou převodu totiž je, aby se po dobu deseti let účel těchto ploch nezměnil. To však v některých případech nebylo dodrženo a hrozilo, že by město muselo tyto pozemky vrátit. Dále bylo zpracovateli uloženo prověřit opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební. Posledním pokynem je opětovně důkladně posoudit připomínky městských částí.

Zpracovatel nového územního plánu společně s pořizovatelem dělají vše proto, aby byl nový územní plán co nejdříve upraven, projednán a předložen Zastupitelstvu města Brna ke schválení. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát do dvou let.

Samozřejmě vnímáme obtíže, které odložení schválení nového územního plánu přináší, proto jsme na podzim letošního roku umožnili provedení méně zásadních změn stávajícího územního plánu, aby mohl rozvoj města probíhat kontinuálně. Převážná část požadavků uplatněná občany města Brna a právnickými osobami směřovala k propsání řešení navrhovaných v novém územním plánu do toho stávajícího. Typicky jde o vymezení ploch pro bydlení či navýšení stávající prostorové regulace, změny stávajících monofunkčních výrobních a průmyslových ploch na smíšené využití nebo o navýšení zastavěné plochy objektů pro individuální rekreaci.

Samospráva se pak ve zkráceném režimu pořizování zaměřila na změny celoměstského významu v jednotlivých rozvojových lokalitách, jako jsou například Červený a Žlutý kopec, lokality Kaménky, Sadová nebo budoucí chytrá čtvrť Špitálka. Tyto změny respektují moderní trendy územního plánování na vytváření města s více centrálními oblastmi, ve kterém se mísí jednotlivé funkce udržitelným způsobem. Takové město je typické krátkými vzdálenostmi, díky nimž nemusejí jeho obyvatelé dlouze cestovat za různými službami, úřady či volnočasovými aktivitami. Celkově se dá říci, že bylo kladně zohledněno 66 % podání.

Naší snahou je schválit nový územní plán v takové podobě, která bude Brnu přinášet co nejvíce pozitiv. O to se v následujícím období zasadím společně s kolegy z vedení města, magistrátu a Kanceláře architekta města Brna.

Děkuji Vám za podnět,

s pozdravem

Markéta Vaňková

Zpět